Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Integration platform

Integration platform contains three main services:

electronic identification of users

Integrācijas platforma

Integrācijas platforma ietver trīs pamata pakalpojumus:

 • elektroniska lietotāju identifikācija (e-IdentityIdentitāte)  
 • provides remote signing part of eParaksts Mobile 
 • provides access tokens for accessing Sign API platform attālināta dokumentu parakstīšana eParaksts Mobile ietvaros
 • sniedz piekļuves talonus (tokens) piekļuvei parakstīšanas API (Sign API) platformai

UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleDocumentationDokumentācija
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/Integration+platform#pages/viewpage.action?pageId=1999837
UI Button
colorturquoise
newWindowtrue
titleUse CaseLietošana
urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000041

Quick navigation

Ātrā navigācija

Children Display
alltrue
pageGuidelines for electronic identification and Remote signing integration (Integration platform)

Sign API platform

Sign API platform provides:

 • electronic document signing (bach and single)
 • validation of electronicly signed documents
 • sharing
 • Archive time stamping
 • Electronic seal creation

  Elektroniskās identifikācijas un parakstīšanas integrācijas vadlīnijas (integrācijas platforma)

  Paraksta API platforma (Sign API)

  Paraksta API platforma nodrošina šādus pakalpojumus:

  • elektroniska dokumentu parakstīšana (pakete un atsevišķi dokumenti)
  • elektroniski parakstītu dokumentu validācija
  • koplietošana
  • laika zīmogu arhivēšana
  • elektroniskā zīmoga izveide

  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  titleDocumentationDokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/Sign+API+service

  Quick navigation

  pages/viewpage.action?pageId=1999581

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  pageSignature creation and validation service API's

  Plugins / Extensions

  LVRTC provided browser plugins/extensions provides:

  Client side browser plugins/extensions

  Paraksta izveide un validācijas servisa API

  Spraudņi / paplašinājumi

  LVRTC nodrošina šādus spraudņus / paplašinājumus:

  • Klienta puses pārlūka spraudņi/ paplašinājumi
  • JavaScript API:
   • Receiving certificates from smart card
   • HASH signing with smart cardSertifikātu saņemšana no viedkartes
   • HASH parakstīšana ar viedkarti

  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  titleDocumentationDokumentācija
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/pages/viewpage.action?pageId=2000255

  UI Button
  colorturquoise
  newWindowtrue
  titleExamplesPiemēri
  urlhttps://wiki.eparaksts.lv/display/SP/JavaScript+API+Examples

  Quick navigation

  Ātrā navigācija

  Children Display
  alltrue
  pageBrowser extension/plugin

  © (copyright) VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs

  Pārlūka paplašinājumi/spraudņi